1400-06-22

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم   به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی بامداد فوم ؛ نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان در بازدید از بخش های مختلف تولید این شرکت‌، اجرای […]