1400-06-22
بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید اداره استاندارد خوزستان از بامداد فوم بازدید از بخش های مختلف شرکت بامداد فوم به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی بامداد فوم؛ نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان در بازدید از بخش های مختلف تولید […]