مسولیت های اجتماعی

1400-06-24

بامداد فوم و‌اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا

  گروه صنعتی بامداد فوم در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا اقدامات موثری مانند توزیع روزانه ماسک و الکل بین بخش […]