1400-05-27

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است     یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که به یکباره در قیمت مسکن تاثیرگذار بوده، در بازار […]