1400-05-27
قیمت مسکن

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است   دلایل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که به یکباره در قیمت […]