1400-06-05

تأثیر کرونا بر سبک معماری!

تأثیر کرونا بر سبک معماری! دلیل تغییرات سبک معماری: به گفته یک کارشناس ارشد معماری، وضعیت معماری در کشور به نسبت گذشته بهتر شده اما شیوع ویروس کرونا در جهان به لحاظ سبک معماری تغییراتی […]