1400-06-05

تأثیر کرونا بر سبک معماری!

تأثیر کرونا بر سبک معماری! به گفته یک کارشناس ارشد معماری، وضعیت معماری در کشور به نسبت گذشته بهتر شده اما شیوع ویروس کرونا در جهان به لحاظ سبک معماری تغییراتی را ایجاد کرده است. […]